Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 Evenement: het door Museum Escape BV georganiseerde evenement waarvoor geboekt kan worden.
1.2 Overeenkomst: de Overeenkomst voor zover van toepassing op deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
1.3 Organisator: Museum Escape BV en/of een verwante onderneming waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan in het kader van het Evenement of anderszins.
1.4 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op één van de mogelijke manieren heeft ingeschreven voor het Evenement en hier een bevestiging van heeft ontvangen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Door de aanschaf en/of het gebruik van een toegangsbewijs voor het Evenement, gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die aangegaan is door Deelnemer in het kader van het Evenement met de Organisator. inclusief het maken van een reservering en de aanschaf van alle toegangsbewijzen daarvoor.
2.3 Het Evenement hanteert huisregels en spelregels. Deze zijn te vinden op de website(s) van Organisator en zijn beschikbaar op het Evenement. Door het kopen van het toegangsbewijs en/of deelname aan het Evenement verklaart de Deelnemer zich bekend en akkoord met de huisregels en/of de spelregels.
2.4 Organisator kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Deelnemers worden van deze wijzigingen op de hoogte gebracht. Mocht Deelnemer niet akkoord gaan met de wijzigingen, dan dient Deelnemer contact te zoeken met de Organisator. Organisator zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen.
2.5 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 - Reserveren en tickets
3.1 Door één of meer tickets voor het Evenement aan te schaffen via een door Organisator beschikbaar gestelde methode, komt de Overeenkomst tot stand tussen Organisator en Deelname.
3.2 Een geplaatste bestelling bij één van de verkoopkanalen is onherroepelijk en de Deelnemer kan de Overeenkomst na dat moment niet wijzigen. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.
3.3 Informatie, over het Evenement, inclusief prijsopgaven, wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering of betaling kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Prijzen voor toegangsbewijzen kunnen hierdoor hoger liggen dan de door Organisator op de toegangsbewijzen geprinte prijzen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte prijsinformatie.
3.4 Organisator heeft Eventix B.V. ingeschakeld als verkoopkanaal van tickets voor het Evenement. Op de Overeenkomst met betrekking tot aankoop van tickets zijn, naast de algemene voorwaarden van de organisator, de algemene ticketvoorwaarden van Eventix B.V. van toepassing tussen Deelnemer en Eventix B.V.. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Eventix B.V. en Organisator zullen de algemene voorwaarden van Organisator leidend zijn.
3.5 Bij het betreden van de locatie van het Evenement, dient de Deelnemer te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs geeft eenmalig toegang tot het Evenement.
3.6 Bij het maken van een reservering en het daarbij accepteren van deze Algemene Voorwaarden, wordt er aan de Deelnemer een toegangsbewijs verschaft.
3.7 Alleen toegangsbewijzen verkregen van Organisator of via diens verkoopkanalen zijn geldig. Bij twijfel over de echtheid van een toegangsbewijs kan de toegang ontzegd worden.
3.8 Na het bestellen van tickets en het maken van de volledige betaling, ontvangt Deelnemer van Organisator of gelieerde ondernemingen, één of meer geldige toegangsbewijzen. Deze dienen gecontroleerd te worden op juistheid van informatie, zoals datum en aantal deelnemers. Mocht er geen toegangsbewijs zijn ontvangen door Deelnemer of is er sprake van onjuiste informatie, dan dient de Deelnemer zo snel mogelijk contact op te nemen met de Organisator.
3.9 De toegangsbewijzen blijven eigendom van Organisator. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Deelnemer is toegezonden, draagt de Deelnemer het risico van verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of ongeldigheid door bijvoorbeeld beschadiging van tickets.
3.10 Toegangsbewijzen voor het Evenement zijn persoonlijk. Het is de Deelnemer niet toegestaan deze te verkopen of over te dragen aan derden, zonder schriftelijke en expliciete toestemming van de Organisator.

Artikel 4 - Annulering door Deelnemer
4.1 Deelnemers kunnen deelname aan het Evenement annuleren door schriftelijk contact te zoeken met Organisator.
4.2 Bij annulering door Deelnemer meer dan 1 maand voor de datum van het Evenement, wordt het volledig betaalde bedrag gerestitueerd. Bij annulering tussen 1 maand voor en tot 2 weken voor de datum van het evenement, wordt 60% van het betaalde bedrag gerestitueerd. Bij annuleren door Deelnemer 2 weken of korter voor de datum van het evenement, is restitutie niet mogelijk.
4.3 Mocht de Deelnemer om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, waardoor aanwezigheid op het Evenement onmogelijk is, dan is restitutie niet mogelijk.
4.4 Als de Deelnemer zonder bericht niet aanwezig is op het Evenement, is restitutie niet mogelijk.
4.5 Een annulering is voltooid na schriftelijk bevestiging door de Organisator.
4.6 Restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na bevestiging van de annulering.

Artikel 5 - Annulering door Organisator
5.1 Organisator kan het Evenement annuleren, verplaatsen naar een andere datum of naar een andere locatie, indien er sprake is van overmacht. Er is in dit kader sprake van overmacht, als het Evenement volgens de Organisator geen doorgang kan vinden vanwege zwaarwegende overwegingen, inclusief bijvoorbeeld ziekte en/of afzegging van artiesten, dreigend gevaar, calamiteiten, stakingen, annulering door de locatie van het Evenement, etc.
5.2 Organisator zal bij annulering van het evenement door de Organisator zelf, binnen 30 dagen het reeds betaalde entreegeld restitueren. Overige kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, als gevolg van annulering door Organisator worden niet vergoed.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Deelname aan het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
6.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Organisator ter zake van die schade uitkeert.
6.3 De Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
6.4 De Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.
6.5 De Deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het bijzondere karakter van de locatie van het Evenement en verklaart zich in te zetten om het erfgoed op geen enkele manier aan te tasten dan wel in gevaar te brengen. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door Deelnemer, in of aan de locatie van het Evenement.
6.6 Organisator behoudt zich het recht opzettelijk toegebrachte schade aan personen of eigendommen te verhalen op de veroorzaker van deze schade.

Artikel 8 - Beeld- en Geluidsopnames, privacy en persoonsgegevens
8.1 Organisator zal van het Evenement beeld- en geluidsopnamen kunnen maken voor promotionele doeleinden. Deze opnamen kunnen eveneens ingezet worden voor andere doeleinden, door Organisator of ten behoeve van gelieerde bedrijven of partners. Personen die voorkomen in genoemde opnames kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. Deelnemer doet door deelname aan het Evenement afstand van het recht zich te beroepen op persoonlijkheidsrechten met betrekking tot deze opnamen.
8.2 Opnames gemaakt met beveiligingscamera's door Organisator of door de locatie van het Evenement kunnen in geval van calamiteiten of vergrijpen, afgestaan worden aan derden, inclusief politie en justitie.
8.3 Alle rechten van intellectueel eigendom van de producten en/of diensten net als alle andere ontwerpen, beelden en andere zaken in gebruik op het Evenement, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Organisator of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom en mogen niet zonder expliciete schriftelijke toestemming van Organisator verder verspreid worden.
8.4 Deelnemend Bedrijf stemt ermee in dat ze het Evenement of onderdelen daarvan niet zal dupliceren in welke vorm dan ook. Bij constatering van het kopiëren van onderdelen van het Evenement en/of het Evenement in zijn geheel of inbreuk op enig ander intellectueel eigendomsrecht van Organisator of haar leveranciers is ondergetekende een dwangsom ter hoogte van €1.000 verschuldigd voor elke dag dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het intellectueel eigendom. Dit zowel in de voorbereiding als in de uitvoer van een soortgelijk evenement.
8.5 Organisator verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers en bezoekers van haar websites conform haar privacybeleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening.
8.6 Het volledige privacybeleid is beschikbaar via de website van Organisator.

Artikel 9 - Algemene regels voor het Evenement
9.1 Deelnemers dienen zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van Organisator, locatie van het Evenement en overige bevoegde instanties. Indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, heeft zij het recht de Deelnemer de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en van de locatie te (laten) verwijderen.
9.2 Het is verplicht een geldig identificatiebewijs te kunnen overleggen. Wanneer de Deelnemer zich niet kan identificeren, kan deelname aan het Evenement worden ontzegd.
9.3 Mobiele telefoons, (digitale) foto- of videocamera’s, of andere opnameapparatuur zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door organisatie aangewezen kluisjes op de locatie. Zoals beschreven in artikel 6, is dit op eigen risico.
9.4 Registratie van het Evenement, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator, is expliciet verboden, voor commerciële of privé-doeleinden. Hieronder valt oa. professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit enig drukwerk.
9.5 Deelnemers dienen zich te houden aan de Huisregels van de locatie van het Evenement en zich hiervan op de hoogte te stellen.
9.6 Roken is niet toegestaan binnen de locatie. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de Deelnemer aan Organisator opgelegde boetes zullen op de Deelnemer worden verhaald.
9.7 (Huis)dieren zijn niet toegestaan op de locatie.
9.8 Het is niet toegestaan op de locatie zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

Artikel 10 - Slotbepalingen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Deelnemer en Organisator ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan een bevoegde rechter voorgelegd.